மதம் தடை இல்லை - ஆண் மொத்தம் 1076
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் மதம்
R378233 M.நாராயணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 201 MA.,B.ED,
D.TED
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378586 M.ராஜேஷ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 201 MBA Officer. துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379544 K.முருகபூபதி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 201 12th விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384833 A.ஜெயக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 201 12th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385461 K.ஜெகநாதன் ரெட்டியார் ஆண் 201 BE சாப்
ட்வே
ர்
எஞ்ச
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386914 K.ஜெயராமன் குறவர் ஆண் 201 BE MS தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382588 R.ஜான் பாட்ஷா மற்றவை ஆண் 25 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387766 T.ஆர்சீவ் அகமது இராவுத்தர் ஆண் 25 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376812 Udhaya நாடார் ஆண் 26 M. E
structural
engineering
Assistant
Professor
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378890 P.தங்கராஜ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 26 BSC சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376351 Muthu செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 27 BBA Shiping திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378449 N.மன்சூர் பாஷா உருது ஆண் 27 8th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379211 G.வினோத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 27 BA,BTECH தனிய
ார்-
சிர
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379355 A.அந்தோனி ராஜ் தேவேந்திர குல வேளாளர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380154 G.விஜி ஆண் 27 10TH STD. கார்
பெண்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386756 M.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382589 H.சுஹைல் இராவுத்தர் ஆண் 27 BSC சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383230 R.குமார் வன்னியர் ஆண் 27 Bsc தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386915 E ராம்ராஜ் அகமுடையார் ஆண் 27 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387621 R.சண்முகம் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377251 Ranjith ஆதி திராவிடர் ஆண் 28 BA,(LLB) Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376441 A. Raja PR ஆண் 28 10th Std Driver - Pvt விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378107 M.சுரேஷ் நாடார் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379002 S.தங்ககுமார் நாடார் ஆண் 28 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380785 N.அசாருதீன் இராவுத்தர் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382734 N.ராஜேஷ் கண்ணன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 28 BSC TNFRS திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383578 R.கார்த்திக் ராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384479 M.ஜாஹிர் உஷைன் இராவுத்தர் ஆண் 28 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384672 K.முத்து அருந்ததியர் ஆண் 28 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384741 L.அன்பரசன் விஸ்வகர்மா ஆண் 28 12th Std. சொந்
தத்த
ொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385317 Arvinth தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 28 +2 driver பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386412 S.மணிகண்டன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386637 B.சரவணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST
R376595 B.பாபு வீர சைவம் ஆண் 29 B.Tech,MBA HR MANAGER திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379938 J.ராஜ்குமார் நாடார் ஆண் 29 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380748 D.நவாப் கான் ஆண் 29 10th std சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380762 S.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 29 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
-சேல
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381302 M.இளங்கோ கவரா நாயுடு ஆண் 29 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381353 S.தாமோதரன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 29 10TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381449 p.பொன்ராமன் மூப்பனார் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383463 A.YESUDOSS ஆதி திராவிடர் ஆண் 29 8TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385028 V.அப்துல் மாணிக் இராவுத்தர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385179 M.குமார் வன்னியர் ஆண் 29 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387637 RAJESH KUMAR ஆதி திராவிடர் ஆண் 30 Msw Team leader திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380446 K.அருள்ராஜ் நாடார் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380760 S.முத்து பாண்டி கள்ளர் ஆண் 30 8th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380772 M.ஹானஸ்ட் ராஜ் நாடார் ஆண் 30 BSC, தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R380845 S.பரமானந்தம் பிள்ளை ஆண் 30 10TH STD. தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381241 S.கஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 12th Std தனிய
ார் -
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382302 T.முத்துக்குமார் நாடார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except Muslim, Nadar only
R383189 K.முருகேஷ் நாயக்கர் ஆண் 30 9TH STD சொந்

தொழி
ல்(ம
ஸ்த
ரி)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383742 G.தங்கபாண்டி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 30 Dted, BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384688 A.பிரவீன் வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384811 B.அப்பாஸ் இராவுத்தர் ஆண் 30 MSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386316 M.ராஜ்கமல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387629 S.தண்டபாணி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 30 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387702 ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டியார் ஆண் 30 Masters தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
RA375322 H. முபாரக் உருது ஆண் 31 8th std Business -
Fruit shop
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA370417 S.மகேஷ் ராஜா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 31 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375114 D.S.DIWAKAR வெள்ளாளர் ஆண் 31 B.PHARMACY,M
BA
PHARMACIST பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378747 kani Caste no bar ஆண் 31 ac mechanism ac
mechanical
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378749 M.விஸ்வாச மைக்கேல் ராஜ் வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379419 M.ரவிக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380261 V.ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 31 12TH டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380759 I.ரவி ராஜா Inter – Caste ஆண் 31 M.SC.BED PROFESSOR-
ழனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381235 முத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH CHILD OK,ALL DIST
R381341 M.பாலாஜி மறவர் ஆண் 31 12Th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC,SD தவிர
R381609 K.உதயக்குமார் கவுண்டர் ஆண் 31 DIPLOMO தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382590 M.சகீது மீராமன் இராவுத்தர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382624 R.இப்ராஹிம் இராவுத்தர் ஆண் 31 12THSTD சொந்

தொழி
ல்,த
ண்ட
க்க
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382902 P.ஜெயசங்கர் நாயக்கர் ஆண் 31 BBA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R384671 P.முத்துகுமார் வண்ணார் ஆண் 31 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385367 S.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 BSC,BED பிச
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385389 P.விஜயகுமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 31 DME Service
manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vishwakarma Tamil ok
R385571 V.S.சுந்தர்லால் சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R386838 M.பிரம்மகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377291 N.இளங்கோ யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376088 P. Rajesh அகமுடையார் ஆண் 32 B.A HR EXECUTIVE விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376759 N. GNANA SEKARAN அருந்ததியர் ஆண் 32 B.Tech Civil
engineer &
Interior
designer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376790 V. சேவியர் ஆரோக்யராஜ் உடையார் ஆண் 32 BE, MBA CTS -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st, muslim
RA377709 S.சந்தோஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 B.SC. தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377839 A.அழகு மணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378692 G.பாபு 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 8th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379084 K.செந்தில்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 32 B.Sc தனிய
ார் -
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379519 MUTHURAMAN செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 32 Civil
Engineering
Quantity
surveyor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379587 T.அசோக் குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 ITI,DIPLOMA
In
MECHANICAL,
DURING STUDY
P.T BE
EXECUTIVE
Hosur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380439 N.முருகேசன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 +2 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380451 T.பிரவீன்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380859 M.அகிலரசன் நாடார் ஆண் 32 MSC,MED,MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381344 M.குணசேகரன் மறவர் ஆண் 32 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382653 A.காசி முகமது இராவுத்தர் ஆண் 32 9th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383017 A.பாலசுப்பிரமணியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386395 K.வெங்கடேசன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383401 S.ராஜ்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 ITI(Mechanic
al)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383807 B.ஜெயக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 BSc
Chemistry
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383832 S.செந்தில் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 32 12TH சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384496 பாலமுருகன்.N ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385512 K.ஜோசப் பிள்ளை ஆண் 32 5 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386357 R.சரவணக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387308 S.காமராஜ் நாடார் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386650 R.ராஜ்குமார் வண்ணார் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372681 A. சதீஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 12th Std,
DCA
Supervisor -
Pvt company
- Tiruppur
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376608 C.விண்ணரசன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 33 BA DTEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377789 Pandikumar.R செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 BBA,MCA,
M.Sc( it)
SBI life
insurance
advisor &
own
business
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385920 S.சங்கர் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379224 R.பொன்சாமி போயர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379241 பிரகாஷ் அகமுடையார் ஆண் 33 sslc private
company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379586 V.அந்தோனி ராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 MLIS.PGDCA.P
GDCM. MPhil
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379595 J.சதிஸ் குமார் PR ஆண் 33 டிப்
ளோமா
பெய்
ன்டி
ங்
கான்
ரக்ட
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380160 P.ஜான் ராஜா ஆண் 33 M.A ,B.ed தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380868 P.ராஜன் நாடார் ஆண் 33 5th std தனிய
ார்
மேனே
ஜர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380653 S.செந்தில் முருகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380747 A.ஜெயபால் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 9th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380905 Robinston மற்றவை ஆண் 33 B.A B.Ed Eng Amazon.com திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381073 ராஜா வன்னியர் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381289 P.பேச்சி ராஜூ நாடார் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382209 T.குணசிங் நாடார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382555 K.சிவகுமார் ஆதி திராவிடர் ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382692 J.சதீஷ் குமார் நாடார் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383393 S.திருஞானம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 B.Lit தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384322 P.முத்துக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th தனிய
ார்-
ிரை
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385359 S.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385483 V.சரவணன் நாயுடு ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386390 S.செந்தில்குமார் நாடார் ஆண் 33 MSc தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386399 P.மாரிமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 8 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387204 மகேஷ் நாடார் ஆண் 33 12 சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378369 D.ஸ்ரீதர் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 B.Com Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R375472 Mariyadass நாடார் ஆண் 34 Iti vasan dental
care,pondich
erry.
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376542 S. திருப்பதி முத்துராஜா ஆண் 34 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376912 T. Kurinchi Selvan கள்ளர் ஆண் 34 8th Std Painting
Contracter
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378169 சந்திரவேல் முத்துராஜா ஆண் 34 BE இன்ஜ
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379700 G.கார்த்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380626 R.செந்தில்குமார் மறவர் ஆண் 34 B.E ECE R&D Manager திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381297 T.சங்கர் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 B.A தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381767 M.கலை கள்ளர் ஆண் 34 M.C.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381814 N.ஸ்டாலின் பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 34 B.COM சொந்

தொழி
ல் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382880 M.செல்வம் நாடார் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383504 M.ரவி ஆதி திராவிடர் ஆண் 34 12th STD OWN STORE
WORK
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383544 B.சரவணன் Other ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386767 V.சுரேஷ் நாயக்கர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384592 v.முருகன் நாயக்கர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384935 R.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 34 8th Std. தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385620 P. முத்துராஜா விஸ்வகர்மா ஆண் 34 7th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387997 V.நெல்சன் ஆதி திராவிடர் ஆண் 34 BBA self திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385738 Dinesh ஜங்கம் ஆண் 34 MBA Banking விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386085 S.செல்வகுமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386277 R.தேவராஜ் நாடார் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386452 S.சார்லஸ் ஜெயராஜ் அகமுடையார் ஆண் 34 BCS DOCTOR
HELPER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386900 R.முருகானந்தம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387494 R.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387652 K.R.சதீஷ்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387687 L.ரமேஷ் வேலர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387959 S.பிரகாஷ் நாடார் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கிறிஸ்டியன்/இந்து ok
RA378303 V.பகவதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std Photo Shop
work
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377039 S. Albet Raj உடையார் ஆண் 35 10th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377929 D.விஜய் வன்னியர் ஆண் 35 MA Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377425 JOSEPH நாடார் ஆண் 35 10th Std DRIVER IN
OWN CAR
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377163 AMIRTHALINGAM அகமுடையார் ஆண் 35 12th Private
Company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376977 N Ananda Kumar நாயுடு ஆண் 35 12th Std கூல்
டிரி
ங்க்
கடை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378426 M.ஞானராஜ் PL ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378483 Manivannan ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378579 M.அண்ணாமலை அகமுடையார் ஆண் 35 MSC,BED பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379083 N.பிருதிவிராஜன் அகமுடையார் ஆண் 35 Bsc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379297 ஆறுமுகம் கள்ளர் ஆண் 35 5th Std Govt Staff
Steel supply
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379363 M.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379484 TR.ஜெயசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 ITI(Machanic
al)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379743 G.விக்கிரமாதித்த பூபதி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379944 R.கிருஷ்ணமூர்த்தி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384161 M.பாலாஜி நாடார் ஆண் 35 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380385 சஞ்சை வெள்ளாளர் ஆண் 35 10 TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380779 A.ஸ்ரீனிவாசன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 12TH STD. கார்
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R380927 முகமது சியான்.P உருது ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381052 A.பைசல் ரகுமான் இராவுத்தர் ஆண் 35 6th std தனிய
ார்
வேலை
-பாண
டிச
ரி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381105 M.ஜாகிர் ஹுசைன் இராவுத்தர் ஆண் 35 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381192 S.மனிக்கன்னு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை EXCEPT MUSLIM
R382592 M.சாகுல் ஹமீது இராவுத்தர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382732 V.தீனா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387809 சுதாகர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 +2 கூலி பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383165 M.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 BA iti tiles
contracter
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383191 S.முத்துக்குமார் பிள்ளை ஆண் 35 3RD STD தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383467 R.முருகன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 35 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385564 P.சமுத்திர வேல் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385796 N.கார்த்திக் ரெட்டியார் ஆண் 35 B Tech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386215 R.பரமசிவம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386268 S.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 8th Std சொந்

தொழி
ல்/ச
லம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386573 C.திருமால் நாயுடு ஆண் 35 6th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387193 P.ஆனந்த் கவரா நாயுடு ஆண் 35 MCom MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387306 S.சரவணன் நாடார் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387594 D.தர்மலிங்கம் நாடார் ஆண் 35 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387603 S.பாலாஜி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387940 A.யேசுராஜா வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387980 J.திருநாவுக்கரசு பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375683 R.மதன் பிரபாகரன் PR ஆண் 36 M.Com HP - SALES
MANAGER
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375741 A. பெஞ்சமின் வன்னியர் ஆண் 36 8th std Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359651 L. ASWIN Inter – Caste ஆண் 36 B.Pham Own Medical
Shop - Salem
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360463 X. AROKIYA RAJ வன்னியர் ஆண் 36 M.Sc.,B.Ed., Teacher -
Dindigul
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R377078 S.RAJA கள்ளர் ஆண் 36 B.COM ,
PGDCA,CFA
Documentatio
n Manager
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
R377074 M.பிரபாகரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376739 G.JOHNRAJ நாடார் ஆண் 36 8th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376951 சிவகுமார் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 10th Std Manager பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA377017 பால்ராஜ் கள்ளர் ஆண் 36 B.Sc SUGAR MILL -
CONTRACT
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC ok
RA378725 அப்துல் ராதுத் மற்றவை ஆண் 36 5th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378788 B.நாராயணன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA,MPHIL,BED சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378799 T.விஜின் நாடார் ஆண் 36 BCOM தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378802 SRITHAR வன்னியர் ஆண் 36 BSC super market திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA379334 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 10th Std சூப்
பர்வ
ைசர்
-சங்
ரன்
கோவி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379384 K.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379507 A.முகமது இராவுத்தர் ஆண் 36 MFC,MBA லெச்
சரர்
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379731 A.விஜயகுமார் Inter – Caste ஆண் 36 12th Std Transport பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380300 S.அருண் அருந்ததியர் ஆண் 36 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380673 H.ஜாகிர் உசேன் இராவுத்தர் ஆண் 36 BBA தனிய
ார் -
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380751 B.சங்கரேஷ்வரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 +2th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380884 D.செந்தில் குமார் வன்னியர் ஆண் 36 10TH STD கார்
டிரை
வர் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381080 M.சாகுல் ஹமித் இராவுத்தர் ஆண் 36 10TH STD சிதம
்பரம
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381222 சிவசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITHOUT CHILD
R381578 சலீம்ராஜா இராவுத்தர் ஆண் 36 தொழி
ற்கல
்வி
சுயத
ொழில
்(வெ
ிநா
ு)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382171 A.சரிதா நவாப் உருது ஆண் 36 B.COM தனிய
ார்/
துர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382469 K.மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382758 P, REFAIDEEN மற்றவை ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383288 R.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383545 D.பிரசாத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை வித்தவ பெண்கள் குழந்தையுடன்
R384829 N.ஆனந்தகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 36 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384909 J.செந்தில்குமார் வெள்ளாளர் கவுண்டர் ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384929 T.பிச்சைமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384949 S.சங்கர் அகமுடையார் ஆண் 36 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385034 M.முகம்மது இராவுத்தர் ஆண் 36 12th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385052 B.சுரேஷ் பாபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 9 th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385093 T.அந்தோணிதாஸ் நாடார் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385278 S.பாபு நாடார் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385338 S.ஜாகிர் மற்றவை ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385754 I.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 MCA தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385887 U.ராபின்சன் ஆதி திராவிடர் ஆண் 36 Msc தனிய
ார்
பணி-
பித
பி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386376 A.கணேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386424 A.ஜான்பால் உடையார் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386498 A.அபுதாஹிர் இராவுத்தர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387022 A.பவுன்ராஜ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 Bsc;BEd;D.co
-op;
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387464 S.பாபு Inter – Caste ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378060 P.சசிதரன் மற்றவை ஆண் 37 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376897 பாண்டியன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377092 K. Moorthi ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 Diploma Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360772 D. ROBERT SUNDAR மற்றவை ஆண் 37 MBA, PGDCA Own Business
- Salem
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360763 D. JEFFERSON DAVID நாடார் ஆண் 37 MS(PT),
PGDHM
Own clinic விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375756 G. Karthick முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 BE BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374011 B.ELANGOVAN வன்னியர் ஆண் 37 DEE Busines பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R375873 D. Abdul Muthalip இராவுத்தர் ஆண் 37 BCOM Private-Chen
nai
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376461 J.சண்முகம் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377738 M.Ramesh வன்னியர் ஆண் 37 DTED Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC Ok
R377769 GANESH மறவர் ஆண் 37 BE Project
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CASTE
R378086 K.சரவணன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378108 P.செந்தில் அகமுடையார் ஆண் 37 BSc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378822 G.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std தனிய
ார
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379119 G.திருமலை முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379192 R.சத்யா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்-த
ருப
பூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379315 K.யோவான் நாடார் ஆண் 37 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379357 C.அண்ணாமலை வண்ணார் ஆண் 37 8th Std., தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379379 Ramesh செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 BCom PSR Steel
Kumbakonam
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379502 N.பால கிருஷ்ணன் உடையார் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379510 P.தங்கராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-AT
M-செக
யூர
ட்ட
-நாம
க்கல
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379638 R.சதீஷ் நாடார் ஆண் 37 B.Com தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379784 L.VELMURUGAN வன்னியர் ஆண் 37 computer
dished.
D.T.P
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R380332 R.ராம் தாஸ் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380750 ராஜ் நாடார் ஆண் 37 ITI ஆந்த
ிரா
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381033 கருப்பசாமி கவுண்டர் ஆண் 37 9th std துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381252 A.பாபு அருந்ததியர் ஆண் 37 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381301 N.குமரேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 9TH STD தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381426 K.திருமால் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381541 S.ரவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 9TH கார்
பெண்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381839 M.அன்வர் பாட்ஷா இராவுத்தர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383633 R.மஹேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 37 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383730 C.சசிகுமார் நாடார் ஆண் 37 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383972 K.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 37 ECE சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384442 P.சோமாஸ் மற்றவை ஆண் 37 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384731 G.சின்னதம்பி நாடார் ஆண் 37 8th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384848 R.சரவணன் மற்றவை ஆண் 37 BE வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384985 S.அலெக்ஸ் உடையார் ஆண் 37 B.COM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385043 M.ராமையா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385528 K.R.விஸ்வநாத் சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 MCom தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R386264 P.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R386391 P.வினோபா ஆதி திராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386575 R.அருணகிரி கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386820 B.செந்தாமரைக்கண்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 Bcom சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387239 R.கார்த்திக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387309 D.பாலு நாடார் ஆண் 37 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387451 N.வேலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387655 Ramasubbu Other ஆண் 37 Bsc Manager விவாகரத்து ஆனவர்
R387946 S.பலராமன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377109 M.Subramanian ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 10th std
MTT(pvt)
Private,
Technicianex
ecutive,prod
planer
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376925 S. பாலசுப்பிரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378123 அபுதாகிர் இராவுத்தர் ஆண் 38 10th சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378687 M.செல்வ குமார் PR ஆண் 38 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379242 M.Jahirhussain இராவுத்தர் ஆண் 38 10th Std OFFICE துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379247 G.ரவிசந்திரன் மருத்துவர் ஆண் 38 M.Sc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379629 S.ராஜ்கார்த்திக் மறவர் ஆண் 38 BE Safety
Officer-Bang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadar/Kallar/Agamudaiyar
R379978 R.ராஜன் ஆதி திராவிடர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380205 G.ரவி கவுண்டர் ஆண் 38 B.A போலீ
ஸ்(SP)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380722 G.தாஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 +2 Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380754 N.நவீன் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 38 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381082 V.அருண் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381247 P.சண்முகம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 38 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381342 k.மணி வன்னியர் ஆண் 38 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(செல
ஸ்
மேன்
)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381390 M.ரவி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 38 10h Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381454 A.முனிராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381519 D.பிரபாகர் மற்றவை ஆண் 38 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381737 S.ரத்தினவேல் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 B.SC,D.Pharm மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381756 R.சரவணகுமார் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 38 10TH STD தனிய
ார்
மற்ற
ும்
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382700 D.மாரிமுத்து வன்னியர் ஆண் 38 7th Std தனிய
ார்/
ென்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382840 S.சௌகத் அலி உருது ஆண் 38 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383402 B தியாகராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 38 DCT.,RHCE.,C
CNA
நெட்
ஒர்க

என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383687 N.செந்தில்குமார் செட்டியார் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R384101 A. ரிச்சர்ட் எலியாஸ் சுவக்கின் வன்னியர் ஆண் 38 8Th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384411 C.ஜெய்கணேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 10th மேனே
ஜர்,
ார்
்கெ
்டி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R384611 J.தங்கராஜ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 38 6TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384656 R.விஜய் அகமுடையார் ஆண் 38 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385239 A.இசக்கி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385769 S.நட்ராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R386218 M.சுப்புராஜா இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 Diplamo தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386326 A.நடேஷ்குமார் நாடார் ஆண் 38 B.sc maths தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386375 S.சாமிநாதன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 8 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387051 R. Arockiyaraj மற்றவை ஆண் 38 SSLC PHOTOGRAPER திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387167 U.அருள்தாஸ் ஆதி திராவிடர் ஆண் 38 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387194 Later கள்ளர் ஆண் 38 IT Industry IT Industry பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387240 U.ரம்ஜான் அலி இராவுத்தர் ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375151 R. காளிதாஸ் கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std Own Business
Car Dealer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359686 S. MAHALINGAM அகமுடையார் ஆண் 39 BA Fitter -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXCEPT SC,ST
RA367041 A. MANIKANDAN செட்டியார் - சைவம் ஆண் 39 ITI Working at
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378718 S.சுரேஷ் பாபு வன்னியர் ஆண் 39 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379172 R.மாரிமுத்து ஆதி திராவிடர் ஆண் 39 9th Std தனிய
ார் -
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379244 J.DEVADASS பிள்ளை ஆண் 39 9th டிரை
வர்
car
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ok
RA379382 E.விஸ்வநாதன் போயர் ஆண் 39 9TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379752 A.R.ஸ்ரீதரன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSC BED SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380005 V.அருண் என்ற முத்து சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R380118 G.கருப்பையா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 5TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380425 M.A.Shakul Amedhu இராவுத்தர் ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381039 S.ரங்கராஜன் அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381057 சையது அபுதாகிர் இராவுத்தர் ஆண் 39 10TH கால்
டாக்
ஸி-ட
ரைவ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381084 A.அன்டனி ராஜேஸ் நாடார் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-சென
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381112 முகமது அலி இராவுத்தர் ஆண் 39 B.Sc தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH OUT CHILD OK
R381116 அப்துல்லா உருது ஆண் 39 BCA தனிய
ார்-
ார்
டிரை
வர்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381270 P.கோபிநாத் வன்னியர் ஆண் 39 BE வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381273 A.செல்வராஜ் நாடார் ஆண் 39 9th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R381296 K.இன்பரசு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 12Th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381400 M.ஸ்ரீதர் கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381482 P.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 39 MA,BED தனிய
ார்
பணி-
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SE,ST
R382427 K.காஜாமைதீன் உருது ஆண் 39 8 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383640 A.சரவணன் சேனை தலைவர் ஆண் 39 10 TH STD அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383726 A.சந்தோஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383785 S.சாகுல் ஹமீது இராவுத்தர் ஆண் 39 MCOM சொந்

ட்ரா
வல்ஸ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384990 R.விஜய நாராயணன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 MCOM சொந்

தொழி
ல்
(Contractor)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK Musilim Not Ok
R385298 M.ஜெயராம் நாடார் ஆண் 39 diploma
automobile
Administrati
ve
professional
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385724 G.கண்ணன் Inter – Caste ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385955 S.ஷியாம் ரெட்டியார் ஆண் 39 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386279 R.சிவகுமார் வன்னியர் ஆண் 39 ITI தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387293 M.ஐயப்பன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387616 பி.கோபால் கிருஷணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387622 R.சரத் பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387900 S .விஜயமுருகன் சாலியர் ஆண் 39 5 th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA359497 K. RAMESH கள்ளர் ஆண் 40 DCE Own Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R359664 Tamilmani ஆதி திராவிடர் ஆண் 40 10th Std Driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375841 A.இம்மானுவேல் PR ஆண் 40 ITI(MMV) Technical
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378450 M.வேல்முருகன் முதலியார் ஆண் 40 10th Std
(DCE-Discont
inue)
Security திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378588 udayan.g ரெட்டியார் ஆண் 40 D.M.E Deepbize
bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி fc,bc
RA378824 K.ரெங்கதுரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 8th Std., தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379014 C.ராமசந்திரன் கவுண்டர் ஆண் 40 5th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379753 M.சேக்கப் அப்துல் காதர் இராவுத்தர் ஆண் 40 9 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379977 A.பாலசுப்ரமணியன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 அரச

வங்க
ி
ஊழிய
ர் -
திரு
ப்பூ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380227 P.ராமசந்திரன் மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std அரசு
பணி +
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381021 A.அன்பரசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 DIPLOMA தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381026 B.சரித் உருது ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381130 A.வில்சன் சேவியர் மற்றவை ஆண் 40 B.COM காவல

துறை
-சென
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC, ST தவிர
R381193 J.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 10TH டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381232 S.பழனிச்சாமி கவுண்டர் ஆண் 40 7TH விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381266 R.முத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார் -
சிதம
்பரம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381267 S.காளி முத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 B.A கார்
மன்ட
்ஸ்
பனிய
ன்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381783 Dr.பூபதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 MSc,PHD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382230 V.ஜேம்ஸ் நாடார் ஆண் 40 MCA Scientist விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,OK
R382620 V.முருகன் கள்ளர் ஆண் 40 5 TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382636 கார்த்திகேயன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382647 C.சத்யகிருஷ்ணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383161 J.செல்வகுமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 DME தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383438 S.ஜாபர் பாய் இராவுத்தர் ஆண் 40 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384562 A.முகமத் ஹமீத் உலா இராவுத்தர் ஆண் 40 10TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384676 A.லியோ அருள் ஜெயராஜ் வன்னியர் ஆண் 40 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384733 A.சுப்பிரமணியன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 MA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R385084 P.சிவகுமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385568 S.ஜான் டோனட் நாடார் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386234 N.மேத்யூ மற்றவை ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387223 S.பாலமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
R387612 N.காமராஜ் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 40 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387765 Jay1 கள்ளர் ஆண் 40 MCA Director -
Operations
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387836 K.வேல்முருகன் மற்றவை ஆண் 40 BSC தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377032 N. ருபக்குமார் ராஜுக்கள் ஆண் 41 10th std Tailor Shop விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377154 P. Joshap ஆதி திராவிடர் ஆண் 41 10th std Electrician துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365602 B.S.அசோக்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BSC, BMRSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376800 Selva Johnson நாடார் ஆண் 41 10th std Private-News
Paper Agent
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377693 R.Lakashmanan பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 41 AC Mechanic AC MECH திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC
RA378150 J.S.ராஜ் நாடார் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378227 முத்துகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 MA,M.Phil,B.
Ed
JR.Assistant
- Judicial
Department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC
RA378810 K.சிவலிங்கம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379131 Kannan செட்டியார் - கன்னடியர் ஆண் 41 Computer
Engineering
Sowftware
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC Accepted
R379524 S.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379754 T.புருசோத்தமன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 BSC ரயில
்வே
துறை
(RAILWAY
GUARAD)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379952 S.சுடலைமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 8TH சொந

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380023 P.பாபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 12TH சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380072 முருகன் அகமுடையார் ஆண் 41 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380114 P.பாண்டிதுரை கவரா நாயுடு ஆண் 41 9th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380150 A.யேசுதாஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 8th std பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380406 A.அத்தோணி ரமேஷ் மற்றவை ஆண் 41 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
துர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380431 M.மகேஸ்வரன் செட்டியார் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380433 LOORTHU SAMI PR ஆண் 41 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380682 P.வெங்கடேஷன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA. தனிய
ார்
நிறு
வனம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381011 I.ராஜு வெள்ளாளர் ஆண் 41 DTS சித்
தா
டாக்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381058 சாதிக்பாட்ஷா இராவுத்தர் ஆண் 41 DME Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381251 A.ரவி வன்னியர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381290 D.யாத்ராகாந்த் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381373 A.சேகர் மறவர் ஆண் 41 12Th Std தனிய
ார்(
ினி

டிரக
்டர்
)
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST தவிர
R381442 V.ரவி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
அரக்
கோணம
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381581 N.சவோரி ராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382557 M.அன்சாரி இராவுத்தர் ஆண் 41 BBM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382617 M.பெரிய சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 7TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383392 V.சேவியர் PL ஆண் 41 10th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383527 P.ரவி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 10TH பார்
கேஷி
யர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383751 A.மாணிக் உருது ஆண் 41 5th STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384910 M.நாராயணன் மற்றவை ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384936 R.சரவணகுமார் நாடார் ஆண் 41 12th Std. சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385129 J.ரகமதுல்லா இராவுத்தர் ஆண் 41 8TH Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385172 சாகுல் ஹமீது இராவுத்தர் ஆண் 41 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385463 P.உய்காந்தன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 8TH Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385721 R.மைதீன் பாஷா இராவுத்தர் ஆண் 41 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385722 V. செண்பகராமன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386331 J .பிரபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386373 R.மோகன் நாடார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386656 V.கணேஷ் சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386785 N.பொன்ராஜ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386826 K.​பெருமாள் நாடார் ஆண் 41 4 th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386831 P .M காந்தி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386835 D.வேளாங்கண்ணி ஆதி திராவிடர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387168 K.ராமச்சந்திரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387440 P.நடராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R387532 K.மணி Inter – Caste ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387778 S.ராஜ்குமார் கருணீகர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387874 S.Kumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 Dip Mech பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388036 நஜிர் இராவுத்தர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375850 A. Rajkumar தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 42 10th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except Muslim
R375672 P. செல்வராஜ் கள்ளர் ஆண் 42 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R378400 K.E.Kubendran கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 DEEE Finance திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375880 S.Senthil Murugan செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 DEEE Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376371 N.Arokkiya Nadhan நாடார் ஆண் 42 10th Std Photo
Gerappar
Aggent
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376737 G.SAKTHIVEL PR ஆண் 42 DILPOMA OWN BUSINESS திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376765 M. சாதிக் அலி இராவுத்தர் ஆண் 42 8 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CASTE
RA379285 R.செல்வன் மற்றவை ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380000 A.ராமலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380158 P.செல்வம் அகமுடையார் ஆண் 42 ஹோட்
டல்
மாஸ்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380328 அருள் சீலன் நாடார் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
-சவூ
ி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380470 Mohan kumar துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 Mechanical
Engineering
Govt Job EB
- MADURAI
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380475 P.ராஜதுரை அருந்ததியர் ஆண் 42 B.A.,
AGRICULTURE
கான்
ட்ரா
க்ட்
பீல்
ட்
மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380615 பால சுப்பிரமனியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380838 கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 mechanical Engineering
design-Musca
t
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380862 J.ஜான் நாடார் ஆண் 42 M.COM சொந்

தொழி
ல் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381076 N.திருநாவுகரசு வன்னியர் ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381153 G.மகா விஷ்ணு மாதவன் வள்ளுவர் ஆண் 42 DCP தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381188 R.துரை அகமுடையார் ஆண் 42 MA,BED தனிய
ார்
(ஆசி
ியர
)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381202 V.பழனிவேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381224 K.பாலு (எ) பாலசுப்ரமணி மருத்துவர் ஆண் 42 7th Std சொந்

தொழி
ல் -
தஞ்ச
ாவூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381253 E.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382525 N.செந்தில் செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382695 S.ஜெகதீஷ் நாடார் ஆண் 42 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383410 P.L.அழகப்பன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 42 BA,MTM தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383636 R.சந்திர சேகர் ஆதி திராவிடர் ஆண் 42 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383682 M.Anand நாயுடு ஆண் 42 M.A Short Film
Director
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384801 V.ராஜா Inter – Caste ஆண் 42 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384953 T.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 DCE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385169 R.ரமணா நாயுடு ஆண் 42 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385685 V.கிறிஸ்டிநாயகம் பிள்ளை ஆண் 42 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386998 V.சந்தோஷிக்கண்ணன் ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை No Musilim
R387222 A.டேவிட் ஆதி திராவிடர் ஆண் 42 BSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387258 V.கபிரியேல் நாடார் ஆண் 42 BSC மத்த
ிய
அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387465 S.மாடசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387808 V.அருண் தேவாசீர் நாடார் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376935 R. லட்சுமணன் நாடார் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378324 A.M.சிவகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 43 12th Std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376150 Y. Kannan ஆதி திராவிடர் ஆண் 43 6th std Govt Staff -
High Ways
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377263 R.DEVA ஆதி திராவிடர் ஆண் 43 12th std OWN SHOP IN
KODAIKANAL
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378275 R.சரவணகுமார் ராஜுக்கள் ஆண் 43 MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC Ok
R377879 T.Youvel நாடார் ஆண் 43 10th Business/
Driver
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378506 D.அமல்ராஜ் வெள்ளாளர் ஆண் 43 DME Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379001 Dhanaraj செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 Diploma in
plastic
technology
Supervisor பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379651 M.பீர் மொகம்மது இராவுத்தர் ஆண் 43 10 th std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379962 R. சந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 43 7th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381598 N.ரமேஷ் வன்னியர் ஆண் 43 7th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380096 R.பழனிச்சாமி Inter – Caste ஆண் 43 7th துப்
புரவ

பணிய
ாளர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380377 K.அப்துல் சலாம் இராவுத்தர் ஆண் 43 7TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380629 P.ராமர் அருந்ததியர் ஆண் 43 3rd Std தனிய
ார் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380788 A.ஜான் பிரிட்டோ ஆதி திராவிடர் ஆண் 43 BPT பிசி
யோ
தெரப
ிஸ்ட

-தனி
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380796 P.நித்தியானந்தன் அருந்ததியர் ஆண் 43 MA,M.PHIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381074 J.பால்ராஜ் ஆதி திராவிடர் ஆண் 43 9 th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381141 W.மோகன்ராஜ் முதலியார் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC. Except Penthocost
R381164 மதுசூதனன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 MA.,M.ED.,M.
PHIL.,PHD
ஆசிர
ியை(
னிய
ர்ப
்ளி)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381165 ராபின் ஆதி திராவிடர் ஆண் 43 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381169 M.சமீர் கான் இராவுத்தர் ஆண் 43 9th Std சொந்

தொழி
ல் -
கரூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381258 K.சிவலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381263 K.மோகன் ராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381396 பாஸ்கர் பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 BE அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381818 D.அந்தோணி ராஜ் ஆண் 43 10TH,ITI தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381946 C.ரமேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 10th Std prohitham திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R382183 A.காதர் பாட்சா மற்றவை ஆண் 43 5TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382774 S.அருள்ராஜ் வெள்ளாளர் கவுண்டர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387921 V.பாண்டுரெங்கராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 43 10 th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383948 P.ஜான்மில்லர் ஆதி திராவிடர் ஆண் 43 8TH தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384238 D.ஸ்டான்லி நாடார் ஆண் 43 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK.
R385014 P.ராமு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385224 S.செந்தில்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 6Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385818 R.சீனிவாசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386409 M.சுதாகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386561 R.ராஜசேகர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 MA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386607 P.முருகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386659 D.சிவக்குமார் நாடார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA320957 G.கிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BA., சொந்

தொழி
ல்(ச
ன்ன
)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377107 Antorajesh மற்றவை ஆண் 44 B.sc.,
P.G.D.C.A,
D.E.P,
A.D.C.H.N
Computer
Hardware
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377059 S.GANAPATHIRAMAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BCOM sr..ssales
manager
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Kannada,Thelungu Bramin Ok
RA376865 R.Ravichandran பிள்ளை ஆண் 44 MA, PGDCA Manager -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377457 M. Makimai Nathan மற்றவை ஆண் 44 12th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377476 J.Jabastin பிள்ளை ஆண் 44 DEEE Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377964 C.Chockalingam செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 44 B.Com Commercial
asst
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379170 L.சுந்தர்ராஜன் விஸ்வகர்மா ஆண் 44 10th Std Contractor துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379180 S.செல்வம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379240 D.புருஷோத்தமன் பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 44 DME seafoods
wholesaler
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379312 V.முருகையன் அருந்ததியர் ஆண் 44 MSC,MED,MPHI
L
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379815 S.முகமத் சுல்தான் இராவுத்தர் ஆண் 44 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379988 R. புவனேஸ்வரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 10TH டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380194 S.நடராஜன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 44 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC & MBC OK.
R380226 J.பத்மநாதன் வன்னியர் ஆண் 44 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380638 N.சுந்தர்ராஜ் நாடார் ஆண் 44 10TH. தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380944 K.ஷாபி உருது ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381095 அப்துல் கரீம் Inter - Caste ஆண் 44 12th std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி-
திரு
ப்பூ
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381407 M.அமல் ராஜ் மறவர் ஆண் 44 12TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC , CHRISTIAN OK
R381477 M.விமந்தன் ராஜா ராஜுக்கள் ஆண் 44 B.COM,DCA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382501 K.ராஜா வெள்ளாளர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382670 P.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383390 J.லாரன்ஸ் மற்றவை ஆண் 44 BLIT தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383842 P.பாலமுருகன் வன்னியர் ஆண் 44 7th STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384877 J.அணில்குமார் எழவர் ஆண் 44 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384943 U.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 BHMS சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385163 R.சேகர் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386346 R.வேல்முருகன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386379 P.சோமசுந்தரம் ஆண் 44 BA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386359 S.செந்தில் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 44 MA BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387491 A.குட்புதீன் இராவுத்தர் ஆண் 44 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387735 A . முகமத்சாபி இராவுத்தர் ஆண் 44 9th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377921 V.செல்வ குமார் PL ஆண் 45 12th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375714 S. YAGOOB Inter - Caste ஆண் 45 BA Manager-Madu
rai
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377433 M. Vetha Giri நாயக்கர் ஆண் 45 10th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377599 S.T. பாலமுருகன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 45 BABL., வழக்
கறிக
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378351 A.Abdul இராவுத்தர் ஆண் 45 BCOM Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379223 K.காளிமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 M.Sc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380077 M.அழகுசுந்தரம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 45 12TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380103 மாரியப்பன் எ மது ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 9th Std தனிய
ார் -
சூப்
பர்வ
ைசர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380127 S.RAJU நாடார் ஆண் 45 டிப்
ளோமோ
தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380223 M.சையத் பாபா இராவுத்தர் ஆண் 45 12TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380371 R.முனியப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 7th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380641 S.முருகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 9TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380771 B.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380778 A.நாசர் உருது ஆண் 45 Diploma தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381034 R.வேலு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381264 A.நாகேந்தரன் வன்னியர் ஆண் 45 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381452 R.ரகுமான் இராவுத்தர் ஆண் 45 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381704 S.மாதேஷ் நாயக்கர் ஆண் 45 7TH செக
யூர
ட்ட
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381731 K.Rahamathullah உருது ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381810 S.ராஜு மற்றவை ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381920 G.ரவி அகமுடையார் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383036 M.அந்தோணி முதலியார் ஆண் 45 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC. Except Muslim
R383263 பால்பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 45 பத்த
ாம்
வகுப
்பு
தச்ச
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383792 K.பாலன் நாடார் ஆண் 45 DTED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383978 R.துரைசுந்தர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 45 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385950 K.பாபு மற்றவை ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386369 M.ராமு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386653 R.பொன்ராஜ் தேவேந்திர குல வேளாளர் ஆண் 45 MA BEd சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387039 P.அந்தோணி அகமுடையார் ஆண் 45 BA,Diploma(P
harmacy)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387466 S.சிகாமணி வண்ணார் ஆண் 45 6 th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387610 B.அசன் இராவுத்தர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375759 S.N. Mathesan அருந்ததியர் ஆண் 46 ITI Technical
Staff -
Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Bramin,Maruthuvar,PR
RA375843 R.ரமேஷ்குமார் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 46 M.A.(Eco),
M.A.(Pub.Adm
n.),
M.A.(His)
M.Phil, MBA
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA362599 S. KANNAN ரெட்டியார் ஆண் 46 Diploma Driver-Erode விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376277 S.Martinarokiaraj சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 M.E., Electronics
corporation
of India Ltd
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376178 G. Lawrance Prakasam ஆதி திராவிடர் ஆண் 46 B.SC Railway
Fitter
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை MUSILIM EXCEPT
RA376468 S. Veerabhagu முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 M.Sc dealer -
Appalam,Eata
bles
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Only BC Accepted
R377772 G.Alaguraja ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 46 5th Tailor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379970 P.P.பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 12th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379986 J.அருள் ராஜ் நாடார் ஆண் 46 8TH சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380024 N. கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 டிப்
ளமோ
போக
குவ
த்த

அதிக
ாரி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380076 M.சாமுவேல் செந்தில் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 46 B.Com.,PGDCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380134 B.சந்திர சேகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380170 R.ரவி வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380325 மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380502 செல்வம் முதலியார் ஆண் 46 I.T.I சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380628 S.பீட்டர்ராஜ் மற்றவை ஆண் 46 Diploma தனிய
ார் -
கரூர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380665 V.கிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380850 S.சேக் தாவுது ஆண் 46 B.COM., தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381081 S.நியமத் சுல்லா இராவுத்தர் ஆண் 46 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381288 B.மோகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381513 S.மாதேஸ்வரன் வெள்ளாளர் ஆண் 46 MBA,MHD கார்
பெண்
டர்
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R382259 S.ஜெயக்குமார் PL ஆண் 46 5TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383225 V.ரவிசங்கர் மற்றவை ஆண் 46 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383289 ஞானசேகர் அகமுடையார் ஆண் 46 8TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383314 நஷீர் இராவுத்தர் ஆண் 46 BA பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383585 S.பாபு முதலியார் ஆண் 46 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383913 T.அந்தோணி ரக்சன் ரமேஷ் மற்றவை ஆண் 46 8 th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384952 M.மகேஷ் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 46 6 th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385039 K.சக்தி முத்துராஜா ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385263 BL.உதயசங்கர் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 B.Sc. சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386372 P.லிங்கதுறை தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386565 V.கணபதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387356 R.வீரகுமார் முத்துராஜா ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387361 R.சரவணன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R366264 Karthikeyan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 +2 Media விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377185 R.செந்தில்குமரன் நாடார் ஆண் 47 M.A தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374580 R.Sathyakumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 B.Sc,DCA,DTP Aided school
junior asst
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387802 R.சுப்பிரமணி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
RA378033 D.சுரேஷ் குமார் மற்றவை ஆண் 47 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378544 A.ஹாருன் ரெசித் உருது ஆண் 47 10th std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378590 m.jeyapandiyan கள்ளர் ஆண் 47 10 coconut
mandi
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA379052 M.இஸ்மாயில் இராவுத்தர் ஆண் 47 6th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379685 T.மகேஸ்வரன் ஆதி திராவிடர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்-
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380026 R.ராஜேந்திரன் அருந்ததியர் ஆண் 47 10TH அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380031 A.அந்தோணி உடையார் ஆண் 47 B.COM தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380221 K.ராஜகோபால் அகமுடையார் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380238 A.ராஜேந்திரன் முதலியார் ஆண் 47 Diplomo தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380345 K.ரவிக்குமார் மறவர் ஆண் 47 BSC தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380481 V.ரமேஷ் நாயுடு ஆண் 47 5th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380945 சலீம் இராவுத்தர் ஆண் 47 12TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380971 P.செந்தில்குமார் வன்னியர் ஆண் 47 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381042 ஜாபர் இராவுத்தர் ஆண் 47 MA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381183 I.G.மனோகரன் ஆண் 47 தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381185 S.ஸ்ரீ தரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 12Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381220 பிரான்சிஸ் மற்றவை ஆண் 47 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH CHILD 1 OK,ANY DIST
R381565 N.வாசுதேவன் கவரா நாயுடு ஆண் 47 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
தஞ்ச
ாவூர
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381651 P.சுப்பிரமணி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 47 EEE சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381710 ராஜேந்திரன் மற்றவை ஆண் 47 12TH தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381813 B.ப்யாஸ் அஹமது உருது ஆண் 47 BA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381910 K.ராஜ பூபதி கவரா நாயுடு ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382022 A.முகமது இஸ்மாயில் இராவுத்தர் ஆண் 47 10 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382992 D.பீட்டர் நாடார் ஆண் 47 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383023 V.ஜெயராஜ் நாடார் ஆண் 47 5 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383298 R.சந்திரசேகரன் நாயக்கர் ஆண் 47 Msc Maths வெளி
நாட்
டில்
அரசு
பணி
(மால
்தீ
ு )
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385011 V.முனுசாமி முத்துராஜா ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385016 N.ராவுத்தர் இராவுத்தர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385029 G.முருகேஷ் கள்ளர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386358 P.சுப்ரமணியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386370 V.மகேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 MSC MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386570 V.பத்மநாதன் வன்னியர் ஆண் 47 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386580 K.விஜய் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 BCS,MBA தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387951 J.சந்திரன் யாதவர் ஆண் 47 B.Sc
M.D.Acu
தனிய
ார்
அக்க
ுபஞ்
சர்
மருத
்துவ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377285 Thanga Pandian மற்றவை ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378287 K.நாகராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 8 th std டிரை
வர்
தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373975 K.ARPUTHARAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 12th Std PRINTING துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375572 J.மிக்கேல் ராஜ் பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 48 12th Std,ITI Business &
Part time
Job
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378138 S.சுரேஷ்குமார் Other ஆண் 48 10th வெல்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378855 J.ஜான் பாஸ்கோ ஆதி திராவிடர் ஆண் 48 7th Std செக்
யூரி
ட்டி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379932 J.விக்டர் மற்றவை ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379982 B.சந்திர சேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 5TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380117 R.சேகர் ஆண் 48 9TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(சூப
பர்
ைசர
)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380276 S.ஷாஜுதீன் மற்றவை ஆண் 48 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380454 C.ஆனந்த் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 48 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380639 R.மாதவன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 48 10th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர்
R381367 G.மகேந்திரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381956 C.ஆனந்த கிருஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 12th Std prohitham திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R382580 A.விஜயகுமார் வெள்ளாளர் ஆண் 48 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
்பூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382601 K.ஜெகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 7TH சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sc,st
R382637 A.மணி அகமுடையார் ஆண் 48 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382898 S.சேகர் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 10th STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383040 S.சந்தோஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383492 M.அமீத் இராவுத்தர் ஆண் 48 9th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384987 I.ஜாபர் அலி இராவுத்தர் ஆண் 48 12th Std வெளி
நாட்
டுப்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386305 T.சத்தியநாதன் கள்ளர் ஆண் 48 MA MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386652 B.சந்திரபாஸ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387468 A.மைதீன் இராவுத்தர் ஆண் 48 4Th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387638 D.சிங்கார வேலன் நாடார் ஆண் 48 BSC சொந்

மளிக

கடை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387887 P.துரைராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 48 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA324027 C. KULANTHAI SAMY நாடார் ஆண் 49 8th Supervisor-N
asiyanur
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377050 S. செபாஸ்தியன் ராஜ் மற்றவை ஆண் 49 10th std Supervisor துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373343 R.Rajapandian அகமுடையார் ஆண் 49 B.Sc SBI Bank
Insurance
Advisor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377194 PANEER SELVAM முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 49 10th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377999 K.Murugesan Inter – Caste ஆண் 49 B.A GOVT JOB
(Nagarachi)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380010 R.சந்திர சேகரன் நாடார் ஆண் 49 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380165 V.சத்தியாபதி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்-
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380211 E.கோவிந்தன் வன்னியர் ஆண் 49 8TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380397 M.ராஜலிங்கம் பிள்ளை ஆண் 49 7TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380660 P.ரத்தினசாமி நாடார் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380676 k.ரவிக்குமார் நாயுடு ஆண் 49 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380755 A.குத்புதின் ஆண் 49 7th std தனிய
ார்
வேலை
-
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380883 G.குமரையா நாயக்கர் ஆண் 49 5TH STD. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381103 V.பால சுப்பிரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 9Th தனிய
ார்-
ரூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381117 முசப்பார் அஹமத் இராவுத்தர் ஆண் 49 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381215 V. பதுரு சின்னா உருது ஆண் 49 10TH பெய்
ண்டி
ங்
ஆர்ட
ிஸ்ட
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் பிராமின்,உடையார்,முதலியார்
R381695 A.ராஜேந்திரன் மற்றவை ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382615 C.முத்து கள்ளர் ஆண் 49 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383097 R.பாண்டிராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 49 10 TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383098 V.ராஜகோபால் வன்னியர் ஆண் 49 9TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R383662 S.கென்னடி நாடார் ஆண் 49 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383708 N.கிருஷ்ணமூர்த்தி Inter – Caste ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385072 S.இக்பால் பாஷா உருது ஆண் 49 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385458 R.சாமுவேல் நாடார் ஆண் 49 MA B.Ed
MPHIL
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385687 S.ரவிக்குமார் ஆதி திராவிடர் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386112 P.காஜா முகைதீன் உருது ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386243 J.ராஜா முதலியார் ஆண் 49 6Th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386567 P.தண்டபாணி நாடார் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386651 N.ஞானசேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC&MBC OK
R387903 S.பொன்னுசாமி Other ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378535 R.பாலசுப்ரமணியம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 M.Com Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376966 P. Muthurathinam கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 10th Std சித்

வைத்
தியம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376089 A.ஜாகிர் உசேன் உருது ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R369838 S.M.RAMACHANDRAN கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 50 12th Std SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377239 Mohamad Sulaiman இராவுத்தர் ஆண் 50 B.Com Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376622 S. SUBRAMANI சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std POSTAL
DEPARTMENT
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377762 S.சந்தன ராஜ் நாடார் ஆண் 50 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378625 V.சண்முகம் வன்னியர் ஆண் 50 8th std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378792 E.பகவதி மருத்துவர் ஆண் 50 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378947 A.G.அறிவழகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 12, D.Pharm அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379623 M.தமிழ் அரசு நாயக்கர் ஆண் 50 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379864 N.சற்குரு போயர் ஆண் 50 10th business
,building
contrctor
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380032 A.மாணிக்கம் மறவர் ஆண் 50 +2 ராண
வம்
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380108 S.முகமது பிரசிப் உருது ஆண் 50 7TH தனிய
ார்(
ிரை
ர்)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380112 M.GNANAIYAA PL ஆண் 50 SSLC தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380115 R.JOHN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 10th கார்
பென்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380155 K.செல்வசீலன் பிள்ளை ஆண் 50 B.SC தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380207 C.எட்சிராஜா முதலியார் ஆண் 50 10TH வாட்
ச்மெ
ன்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380685 S.ராஜா குமார் ஆண் 50 12TH STD. தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381216 V.வேம்பு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 5TH டைல்
ஸ்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381268 M.உதயகுமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
புது
க்கோ
ட்டை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381351 E.சாமுவேல் நாடார் ஆண் 50 10Th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381445 B.கோவிந்தராஜ் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 50 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381817 R.ரவிச்சந்திரன் ஆண் 50 12TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382654 A.நாகூர் மீராசா இராவுத்தர் ஆண் 50 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383380 P.இசாக்கியர் மற்றவை ஆண் 50 5TH std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383593 P.வாசு தேவன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 MSC,MPHIL,PH
D
அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383753 S.தியாகராஜ் மருத்துவர் ஆண் 50 5th STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386256 K.சூலைமான் மற்றவை ஆண் 50 2th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384339 M.மோகன்ராவ் Other ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384398 P.ரவிச்சந்திரன் மருத்துவர் ஆண் 50 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை Hindu & Christian O.K
R387670 V.சுந்தர்ராஜ் ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 50 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384954 R.கோபிநாத் கவரா நாயுடு ஆண் 50 BA,LLB பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385230 M.பிரகாசம் கள்ளர் ஆண் 50 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385625 K.ஸ்டீபன் நாயுடு ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385728 M.காளி முத்து அருந்ததியர் ஆண் 50 8 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386571 S.சுந்தர் ராஜ் நாயுடு ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386658 V.சாலமன் ஆதி திராவிடர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386661 C.ராஜா நாயுடு ஆண் 50 10th Std திரு
ப்பூ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387490 S.கோவிந்தராஜன் வன்னியர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387659 V.விஸ்வா ரெட்டியார் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376939 C.RAJENDRA BABU ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 M.Com.,M.B.A
.,M.Phil.,
Private
Company,@
Business
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA343117 K.Parimurugan வன்னியர் ஆண் 51 MA MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375914 K. சந்தானம் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 51 12th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Chettiyar,Muthaliyar,Pillai
RA377155 L. Sundar Raj மற்றவை ஆண் 51 10th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377715 M.Kumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 9th Std Machine
operator
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA378761 P.பன்னீர் செல்வம் PR ஆண் 51 5th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379979 T.சோலை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10TH டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380045 ஆ.ரா.முருகேஸ்வரர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 8th கணித
ஜோதி
டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380081 R.தீன தயாளன் ஆண் 51 B.COM அக்க
வுண்
டன்ட
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380135 பேட்ரிக் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 டிரை
வர்,
சொந்

பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380139 S.ஹரிதாஸ் மற்றவை ஆண் 51 8th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380212 N.அன்புமணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 12TH அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380255 m.கார்த்திகேயன் சைவ பிள்ளை ஆண் 51 10th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380282 D.நயினார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 10TH STD அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380306 K.முகமது கனி இராவுத்தர் ஆண் 51 5th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380649 P.நாகராஜன் உடையார் ஆண் 51 5TH STD. விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380680 P.பாலகிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 BSC. தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381041 M.வன்னியராஜ் நாடார் ஆண் 51 8th std தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381219 ஆறுமுகம் முதலியார் ஆண் 51 ME தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC,ST NO,WITH 1 CHILD OK 40 BELOW,ANY DIST
R381345 G.தட்சணாமுர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381393 K.ஜெய ராமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்-
ெய்
ேலி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381413 கோபால் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 51 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381439 M.சக்தி வேல் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 51 10TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381479 R.துரைசாமி நாயக்கர் ஆண் 51 8TH செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381607 V.முரளி உடையார் ஆண் 51 10TH STD அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381841 B.பிரான்சிஸ் மனோகரன் நாடார் ஆண் 51 BA அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வெள்ளாளர்(சைவம்)/செட்டியார்(சைவம்)
R382596 J.அப்துல் ஹமீது இராவுத்தர் ஆண் 51 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383224 T.வேலாயுதம் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 51 8TH STD டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383536 T.ஜான்வின்சன் நாடார் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383942 R.கிருஷ்ணமூர்த்தி முத்துராஜா ஆண் 51 7TH தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384018 K.சாகுல்ஹமீது உருது ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384907 S.ரவிசந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386381 K.பழனி உருது ஆண் 51 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386572 நாகராஜன் உடையார் ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387342 A.ராஜா ஆதி திராவிடர் ஆண் 51 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376846 I.kasim Inter - Caste ஆண் 52 12th Std Private
Company -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376562 SADHIK இராவுத்தர் ஆண் 52 7 th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377650 K.A.Sulthan இராவுத்தர் ஆண் 52 8th Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379136 palani ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 M. A, M
Phil
journalist திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379934 முருகேசன் நாயுடு ஆண் 52 12th Std டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379949 V.SUNTHARAM பிராமின் - ஐயர் ஆண் 52 DIPLOMO தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380006 R.முனுசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 9TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380027 E.சங்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 52 9TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380157 G.விஜய குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 52 12th Std ஆவின
்பால

அசிஸ
்டென
்ட்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R380219 S.N.பாலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 9TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,SD
R380252 G.சங்கர் கவுண்டர் ஆண் 52 10th டெய்
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380364 S.சத்திய நாராயணன் நாயுடு ஆண் 52 8TH STD. கார்
மெக்
கானி
க்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380482 K.சாகுல் அமிது இராவுத்தர் ஆண் 52 10th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381190 J.லூர்து சாமி நாயுடு ஆண் 52 சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381599 P.முனியான்டி அகமுடையார் ஆண் 52 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381943 A Muthalif மற்றவை ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383150 B.செல்வா முதலியார் ஆண் 52 BA,LLB LEGAL-DOCUME
NTATION
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384905 P.சுப்பிரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 9th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384975 M.முகமது உருது ஆண் 52 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385518 F.தேவ சகாய மணி நாடார் ஆண் 52 DME பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386554 K.சீனிவாசன் நாயக்கர் ஆண் 52 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387922 K.அன்வர் இராவுத்தர் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378297 K.சண்முகசுந்தரம் நாயக்கர் ஆண் 53 5th Std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376642 S. SIVAGNANAM செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 53 (BA) Private-Mana
ger-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376797 S.Selva Mani முதலியார் ஆண் 53 12th Std Catering
Contract
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377458 M.Mohan வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 53 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378141 R.குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 12 th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379324 S.முருகேசன் கள்ளர் ஆண் 53 M.A ரயில
்வே
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379861 K.குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380093 P.KARNAA ஆதி திராவிடர் ஆண் 53 9TH STD. painting விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
R380122 R.BALA SURAMANIYAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380217 துரை ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 53 6TH SCHOOL BUS
DRIVER -
METTUPALAYAM
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380231 ராஜேந்திரன் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 53 7TH விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381091 K.கார்த்திகேயன் கள்ளர் ஆண் 53 10TH STD அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381186 S.ராஜேந்திரன் மறவர் ஆண் 53 BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381189 கன்னியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 8TH MTC
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381223 ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 53 10th std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381534 R.முருகன் வெள்ளாளர் ஆண் 53 9th std re
insulation &
electrical
works
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382306 N.நித்தியானந்தன் உடையார் ஆண் 53 ITI விவச
ாயம்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382626 N.சௌந்திர பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 5 TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385145 P.பாண்டியன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385222 P.பாலசுப்பிரமணியன் பிள்ளை ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386374 P.ராமகிருஷ்ணன் கவுண்டர் ஆண் 53 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386655 R.காமராஜன் மருத்துவர் ஆண் 53 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386721 A.ஸ்ரீனிவாசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387381 K.P.ராஜன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 53 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387461 C.சாந்தப்பன் கள்ளர் ஆண் 53 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387679 R.மணி சைவ பிள்ளை ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA376742 S. Vijaya Kumar 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 54 BBA,PGDPM Private
Company
Manager
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376839 N V Johnson மற்றவை ஆண் 54 5th STD Driver பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379181 R.கணாதிபர் கவரா நாயுடு ஆண் 54 12th Std ஒர்க

ஷாப்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok, Muslim not accepted
RA379339 S.ஷாஜகான் உருது ஆண் 54 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380105 J.பழனிசாமி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 2th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,SD
R380413 A.முனியசாமி ஆதி திராவிடர் ஆண் 54 8TH STD விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380459 N.ரவி மறவர் ஆண் 54 +2th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381209 S.பலவேசம் மூப்பனார் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார் -
திரு
வள்ள
ூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381257 S.K.MANOHAR சௌராஷ்டிரா ஆண் 54 M A REVENUE
DEPT.
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381374 D.தாமரைச்செல்வன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 54 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381430 V.ஜான்சன் மற்றவை ஆண் 54 5th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382181 C kKrishnan வண்ணார் ஆண் 54 MA அரசு
பணி
ஓய்வ
ு+தன
யார
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை Any BC, MBC ok
R382706 K.ரவி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 MSC,BED அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385193 A.தங்கம் நாடார் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385274 R.பாலு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385990 M.இப்ராஜிம் இராவுத்தர் ஆண் 54 9th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386657 P.திருமணிபாண்டியன் நாடார் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386671 F.பெர்னாட்பாஸ்டின் நாடார் ஆண் 54 MA தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387064 A.முகமது ரபீக் மற்றவை ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376489 S.DHANDAPANI செட்டியார் ஆண் 55 MA Checking
Inspector-Ch
ennai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA378679 M.தனபாலன் கவுண்டர் ஆண் 55 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378889 SUBRAMANIAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 MBA ADMIN
MANAGER IN
IT COMPANY
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA379169 M.கணேசன் நாடார் ஆண் 55 B.Tech உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379984 C.ராமச்சந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10 TH EB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380071 சந்திரசேகர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 12th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380124 MANI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 M.S.C.,
ASTROLOGY
ஜோதி
டர் -
திரு
ப்பூ
ர்
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380435 M.மணி நாயுடு ஆண் 55 10TH அக்ர
ிகல்
சர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380458 A.தங்கராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382184 N.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except Muslim, Any BC,MBC
R382461 C.எஸ்ரா ஆதி திராவிடர் ஆண் 55 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383828 C.கருப்பையா கள்ளர் ஆண் 55 10Th விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384274 S.சலீம் இராவுத்தர் ஆண் 55 8Th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385173 M.ஷாஜகான் இராவுத்தர் ஆண் 55 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386123 E.நாதன் நாடார் ஆண் 55 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386559 R.பாலசுப்பிரமணியம் பலிஜா நாயுடு ஆண் 55 BSc தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386577 J.கிருஷ்ணமூர்த்தி கவரா நாயுடு ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387472 R.பாலசுந்தரம் அகமுடையார் ஆண் 55 6 th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387492 A.அன்பு சாமி ஆதி திராவிடர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387543 S.சுகுமாரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 55 S.S.L.C தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387656 V.நாராயணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 55 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA323982 M.N. முனியாண்டி நாடார் ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377252 K.சந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378021 MURALIDHARAN செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 56 B.com Finance
Manager
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC
R377761 S.செங்குட்டுவன் வெள்ளாளர் ஆண் 56 M.COM அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376159 M. குமார் ஆதி திராவிடர் ஆண் 56 8 th std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377003 பாபு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 8th std CRPF - VRS துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380028 களியபெருமாள் முதலியார் ஆண் 56 +2 பைனா
ன்ஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380029 N.மைக்கேல் முத்துராஜா ஆண் 56 4th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380034 R.பார்த்தசாரதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 10TH சுவி
ட்
மாஸ்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380100 T.பாண்டியன் ராஜுக்கள் ஆண் 56 9TH செக்
யூரி
ட்டி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380109 C.PANDIYAN பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 56 9TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381160 மோசஸ் ஆதி திராவிடர் ஆண் 56 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381180 P.ஜெயசீலன் வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381212 DR.R.ஜெயச்சந்திரன் ஆண் 56 MD., Ph.D., தனிய
ார்
மருத
்துவ
ர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381229 G.ஹரிதாஸ் செட்டியார் ஆண் 56 8TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381250 S.வெள்ளைச்சாமி அகமுடையார் ஆண் 56 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387469 S.சுப்பையா அகமுடையார் ஆண் 56 MA MPhil Phd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382416 A.அலாவுதீன் இராவுத்தர் ஆண் 56 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382573 M.ராஜா முகமது இராவுத்தர் ஆண் 56 11THSTD சொந்

தொழி
ல்,ந
லக்
ோட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R382759 A.சங்கர் யாதவர் ஆண் 56 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383482 D.ராஜசேகர் ஆதி திராவிடர் ஆண் 56 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383505 K.பாரூக் மற்றவை ஆண் 56 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383565 B.நாகராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 56 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383872 P.ராமநாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 56 ME VRS பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383904 J.ஜெயசேகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 10Th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384098 A.சாலமன் ராஜன் நாடார் ஆண் 56 10th STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385131 M.மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 6th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385174 V.நத்தர் பாட்சா இராவுத்தர் ஆண் 56 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R364876 Rajan மற்றவை ஆண் 57 MBBS Consultant பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377242 R.சந்திரசேகரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 57 BA சொந்

தொழி
ல்-வ
ழுப
புர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377905 R.சந்திரசேகரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 57 BA Construction விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379252 P.கலைவாணன் PR ஆண் 57 6th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380039 A.அல்போன்ஸ் வனித்துரை மற்றவை ஆண் 57 7TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380106 நாச்சிமுத்து நாடார் ஆண் 57 8 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380107 சேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10th SRM HOSPITAL
SUPERVISOR
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380141 M.K.ஜேம்ஸ் ஆசிர்வாதம் ஆண் 57 B. A தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380287 N.அஜ்மல் கான் ஆண் 57 8th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380338 S.காந்தி உடையார் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380386 G.விஜய் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 Diploma ரியல

எஸ்ட
ேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except Muslim
R380403 A.சம்சுதீன் மற்றவை ஆண் 57 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380422 J.முகமது அப்துல்லா இராவுத்தர் ஆண் 57 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380457 M.அந்தோணி சாமி வன்னியர் ஆண் 57 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380962 P.தங்கவேல் நாயக்கர் ஆண் 57 12th Std தனிய
ார் -
கோயம
்புத
்தூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381086 M.மனோகர் கவுண்டர் ஆண் 57 8TH செக்
யூரி
ட்டி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381181 T.ராஜேந்திரன் நாடார் ஆண் 57 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381715 சேவியர் முதலியார் ஆண் 57 10th தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382055 A.சேவியர் வெள்ளாளர் ஆண் 57 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383045 KARTHIKEYAN பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 57 10th
STANDARD
SEAMAN துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384119 M.அப்துல்லா மற்றவை ஆண் 57 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384926 B.செண்பக குமார் நாடார் ஆண் 57 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385032 M.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 8th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386558 S.பட்டாபி முதலியார் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387680 P.ஆனந்த் வன்னியர் ஆண் 57 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA375543 A.K.M.ANSAR மற்றவை ஆண் 58